เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการศูนย์อาหารปลอดภัย

               ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์อาหารปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ทศพร นามโฮงและอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับกลุ่มผู้ประกอบการอาหารโอทอปและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการอาหารแปรรูป  เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ด้านความปลอดภัยอาหารและพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์อาหารของผู้ประกอบการได้รับเลขทะเบียนอาหารจากกระทรวงสาธารณสุข  จัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2560  ณ ห้องเรียนรวมชั้น 2 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา