เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการอบรมประกันคุณภาพนักศึกษา

              ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมประกันคุณภาพนักศึกษา โดย ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ บทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะด้านประกันคุณภาพ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๒  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา