เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดี

              คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินกับผู้ที่ได้รับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  โดย ผศ. ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย รางวัลคนดีศรีสุวรรณภูมิ ประเภทบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปี ๒๕๖๐ รางวัลประกันคุณภาพ และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย นักบริการวิชาการ และหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา