เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการครูมืออาชีพ

             ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการครูมืออาชีพ  โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ  ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  บรรยายเรื่อง เทคนิคการเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559  ณ  ห้องประชุม 237 สาขาวิชาพืชศาสตร์  อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา