เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

                 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร บรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรและอาหารเพื่อสู่ประเทศไทย 4.0  ดร.พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ อบรมสัมมนาเรื่อง ธุรกิจร่วมสมัย CONTEMPOLARY  BUSINESS  และ คุณป๊อป ไฮโซ อบรมสัมมนาเรื่อง  การสร้างภาพลักษณ์ตนเองและองค์กร  เมื่อวันที่  21-23 ธันวาคม 2559 ณ เขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา