เมนูหลัก
เว็บบริการ

ศึกษาดูงาน

               รศ.ดร.รวีวรรณ  เดื่อมขันมณี รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์  อาจารย์วชิรญา เหลียวตระกูล และอาจารย์ยุพิน พูนดี  ลงพื้นที่ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้านบางเสด็จ โดย นายพรปวีณ์  แสงฉาย เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำเยี่ยมชมสถานที่ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง