เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 5ส+3

            ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 5ส+3 ครั้งที่ 1/2560 เพื่อแจ้งนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายกิจกรรม 5ส+3 และพิจารณาแผนในการพัฒนาและดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ต่อไป เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา