เมนูหลัก
เว็บบริการ

ต้อนรับหัวหน้าสาขาวิชาคนใหม่ พร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน

             ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ต้อนรับหัวหน้าสาขาวิชาคนใหม่  พร้อมมอบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการสาขาวิชา ให้ทราบบทบาทหน้าที่ในการดำรงตำแหน่ง  มีภาวะผู้นำและรู้จักการครองตน  ครองคน  ครองงาน  รู้จักการบริหารเวลาในการทำงานและดูแลครอบครัวให้เกิดสมดุลยภาพในการดำรงชีวิต  เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย อาคาร ๑ ชั้น ๒  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา