เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๖

            ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษในโครงการสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙   โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง ๘  ท่าน  ได้แก่  คุณภูริภัทร  วงษ์แก้ว จากวังทองฟาร์ม  คุณมุนินทร์  ณ  บางช้าง  จากบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด คุณนิตยา  งามสง่า  จากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)  คุณศุจิฎฐ์ ชุติภาปกรณ จากบริษัท ยูโรฟินส์  แอกโกรไซเอนซ์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ผศ.วสุ  สันติมิตร  ผศ.ทศพร  นามโฮง  น.สพ.สถิตย์ อรุณแสง  และดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ  ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะระหว่างสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศ ในการจัดโครงการสหกิจศึกษา  และเพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอโครงงาน  พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา  สามารถแนะนำให้รุ่นน้องที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปีถัดไปได้  โดยคณบดีเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้  เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศรีพิทยาคาร  ชั้น ๒ อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา