เมนูหลัก
เว็บบริการ

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Bogor Agricultural University

                  ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ผู้บริหาร คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Bogor Agricultural University จากประเทศอินโดนีเซีย และนำเยี่ยมชมการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง พร้อมทั้งศึกษาดูงานแปลงปลูกมันเทศ  แปลงปลูกพืชผสมผสานและการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากบ้านทับน้ำ-บ้านม้า ในจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑  มทร.สุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และ อบต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา