เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา

            ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา