เมนูหลัก
เว็บบริการ

ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงพื้นที่งานฟาร์ม

          ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงพื้นที่งานฟาร์ม ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย  เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เกิดสุนทรียภาพของพื้นที่ที่ดีกว่าเดิม โดยอาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว  หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพูดคุย  ชี้แจงและให้ข้อมูลด้านการปรับปรุงพื้นที่ต่อคณบดี เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณแปลง ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา