เมนูหลัก
เว็บบริการ

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

                       คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  โดย ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรกล่าวต้อนรับ  แนะนำคณะกรรมการบริหารคณะ และได้รับเกียรติจาก ดร.จุรีวรรณ  มณีแสง  รองอธิการบดีฝ่ายแผนวิชาการและประกันคุณภาพ  เป็นประธานตรวจการประเมิน  ผศ.เกษม  เจนวิไลศิลป์  กรรมการตรวจการประเมิน  นายสัมพันธ์  สุกใส  กรรมการและเลขานุการ  อาจารย์จันทร์เพ็ญ  บุตรใส  และ น.ส.อภิรดี  มีแสงเพชร  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ   โดยมี คณบดี  รองคณบดี   ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าสาขา  ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร  บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา  ต้อนรับและรับการตรวจประเมิน  ในวันอังคารที่ ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา