เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

               รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี  รองคณบดีด้านวิชาการและงานวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และชี้แจงการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทราบ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุม ๒๓๗  ชั้น ๓ อาคาร ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา