เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างสวนอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างสวนอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ  ชั้น ๒ อาคาร ๒๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา