เมนูหลัก
เว็บบริการ

ศึกษาดูงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

           คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เรื่องการศึกษาหลักสูตร และห้องปฏิบัติการการจัดการทางด้านเกษตรและอาหาร เพื่อศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการธุรกิจอาหาร  เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร