เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

              ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารและวางแผน  ด้านวิชาการและวิจัย  ด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ให้คณะกรรมการบริหารคณะทราบ  ในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น ๒ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา