เมนูหลัก
เว็บบริการ

เครื่องแหวกร่องต้นข้าว รับอีก 1 รางวัล

            รศ.อำนวยพศ  ทองคำ  ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559 ระดับดี  ประเภทรางวัล นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ผลงานเครื่องแหวกร่องต้นข้าว  จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในงานประชุมสัมมนาวิชาการและรับรางวัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ณ หอประชุมกองทัพเรือ  กรุงเทพมหานคร