เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการงานฟาร์ม

               ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการงานฟาร์ม โดย  ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  รายงานสถานะงานฟาร์ม และ ปัญหางานฟาร์มที่พบในการปฏิบัติงานของแต่ละสาขาวิชา  อธิการบดีได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และพูดคุยพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา