เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานรายตำแหน่ง

                 ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม  เรื่องการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานรายตำแหน่ง ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรากำลังของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งเป็นไปในแนวทางและรูปแบบเดียวกัน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย  ชั้น ๒ อาคาร ๑  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ