เมนูหลัก
เว็บบริการ

รายงานผลการจัดโครงการบริการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559  ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการการบริการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษารองรับผู้บกพร่องทางการได้ยินด้านการค้าสินค้าและการค้าบริการ โดยดำเนินการถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์ ในวันที่ 2,4,5,6 กรกฎาคม 2559  ซึ่งการถ่ายทำดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถติดตามชมการเผยแพร่ออกอากาศได้ทาง http://edltv.vec.go.th (eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ) และ www.r-channel.net  ณ  ห้องประชุม 237  ชั้น 3  อาคาร  2 สาขาวิชาพืชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา