เมนูหลัก
เว็บบริการ

ศึกษาดูงานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

                คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จัดโครงการกิจกรรมพิเศษสนับสนุนโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บูรณาการร่วมกับโครงการศึกษาดูงานและเรียนรู้การจัดกิจกรรมโครงการ  โดยคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา  เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ศึกษาดูงาน ณ อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี และสวนพฤกษศาสตร์ระยอง จังหวัดระยอง  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้  สร้างความเข้าใจและเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อีกทั้งสโมสรนักศึกษาได้ศึกษาดูงานจากกิจกรรมโครงการดังกล่าว และสามารถนำไปจัดทำแผนกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ต่อไป