เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการผลิตน้ำนมข้าวโพดเพื่อสุขภาพ

ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม  การจัดทำแผนธุรกิจ โครงการผลิตน้ำนมข้าวโพดเพื่อสุขภาพ  ร่วมกับ  บริษัทโรจน์กสิกิจเฟอร์ติไลเซอร์  จำกัด  บริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด  บริษัทกรีนออแกนิคฟาร์ม จำกัด  บริษัทไมท์ตี้กรุ๊ป  บริษัทยูโรเบสท์เทคโนโลยี จำกัด  และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเป็นกรอบแนวคิดให้ทราบถึงทิศทางต้นทุน กำไร ในการผลิตน้ำนมข้าวโพด เพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยและเป็นศูนย์การเรียนรู้การผลิตน้ำนมข้าวโพดเพื่อสุขภาพครบวงจร  ในวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมหาราช  ชั้น ๓ อาคาร ๒๑ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา