เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    ครั้งที่ 1/2559  เพื่อติดตามผลการสรุปภาพรวมการดำเนินงาน อพ.สธ. และสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 ตามกรอบการดำเนินงาน ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 9 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา