เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการวิจัยสถาบัน

                       ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  กล่าวเปิดโครงการวิจัยสถาบัน เรื่องต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเพื่อจัดทำแผนแม่บท  โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากคุณปวีณา เชิดสุข เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตสำหรับสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าอบรม  ทราบต้นทุนทางตรงและทางอ้อมของสาขาวิชา ต้นทุนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีงบประมาณ 2559 สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการบริหารหลักสูตรได้  และในช่วงบ่ายอาจารย์และนักศึกษาร่วมเสวนา  แลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  โดยเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจงานฟาร์ม ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ประจำห้องเรียน  แบบฟอร์มข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในมุมมองของนักศึกษา ฯลฯ เพื่อนำไปจัดทำแผนแม่บทของคณะต่อไป ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  ณ ห้อง Green Market (10101) อาคาร 1  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา