เมนูหลัก
เว็บบริการ

การประกันคุณภาพนักศึกษา

             ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การกำกับติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ครั้งที่ ๑  การประกันคุณภาพนักศึกษา และได้รับเกียรติจาก ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล  รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  บรรยายในหัวข้อ บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา  นอกจากนั้นยังมีการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน  เพื่อให้นักศึกษาระดมความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนความรู้และนำเสนอกิจกรรม โครงการ ที่กลุ่มนักศึกษามีความสนใจ  ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ(อาคาร ๒๔) ชั้น ๒  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา