เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ U2T

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลรายตำบล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ทั้ง 10 ตำบล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ วันเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา