เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวเปิดการอบรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชัย กุลตวนิช อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคุณชัชฎา พรวิจิตรพิศาล เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ