เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมผู้บริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการเชิงรุก SWOT Analysis และการดำเนินงานมหาวิทยาลัยคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมหารือแนวทางในการทำความร่วมมือ MOU กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา