เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ พร้อมกิจกรรมเทคนิคการทำข้อสอบ O-NET วิชาเคมี ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา