เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 และรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการให้ที่ประชุมทราบ พร้อมหารือแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.