เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม

          อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ครั้งที่ 2/2563 แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมปี พ.ศ.2563 และแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ปี พ.ศ. 2564 พร้อมพิจารณารูปแบบการดำเนินงานมหาวิทยาลัยคุณธรรมและการกำหนดปฏิญญาคุณธรรม เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.