เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแสดงแปลงสาธิตนวัตกรรมทางการเกษตร

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานส่วนของการจัดแสดงแปลงสาธิตนวัตกรรมทางการเกษตร (Zone B2) แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet  เพื่อพิจารณาระดมความคิดเห็นการดำเนินงานและแนวทางในการจัดผังแสดงนิทรรศการร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายกิจกรรมการจัดแสดงแปลงสาธิตนวัตกรรมทางการเกษตร เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.