เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2564 แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น.