เมนูหลัก
เว็บบริการ

ทอ.มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี เข้าพบ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เพื่อสวัสดีปีใหม่และรับพรปีใหม่จากท่านอธิการบดี  เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา