เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมชี้แจงประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.