เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมจัดนิทรรศการงานมหกรรม UP Expo 2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมจัดนิทรรศการงานมหกรรม UP Expo 2021  แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet ร่วมกับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด  บริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอท เอนเนอร์ยี จำกัด เพื่อหารือแนวทางการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ในงานจัดนิทรรศการงานมหกรรม UP Expo 2021  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.