เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการ 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส + 3 และ คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรายงานผลคะแนนกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 และ แผนปฏิบัติงานการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับคณะกรรมการทราบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา