เมนูหลัก
เว็บบริการ

สัมภาษณ์เชิงลึกและการถอดบทเรียนเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติในการทำงานวิจัยด้านการรับใช้สังคม

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ดร.ยุพิน พูนดี และ ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิจัยโครงการวิจัยการถอดบทเรียนเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติในการทำงานวิจัยด้านการรับใช้สังคมสำหรับคณาจารย์เพื่อใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พัชรินทร์ ระวียัน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.พิไลรัก อินธิปัญญา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิจัยได้ร่วมกันประชุมเพื่อถอดบทเรียนในการศึกษาแนวปฏิบัติในการทำงานวิจัยด้านการรับใช้สังคมจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และเสวนากลุ่ม ระหว่างวันที่ 16 -17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่