เมนูหลัก
เว็บบริการ

สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติในการทำงานวิจัยด้านการรับใช้สังคม

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ดร.ยุพิน พูนดี และ ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิจัยโครงการวิจัยการถอดบทเรียนเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติในการทำงานวิจัยด้านการรับใช้สังคมสำหรับคณาจารย์เพื่อใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการสัมภาษณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง