เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของชุมชนบ้านเต่าเล่า

นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พัฒนาชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนในพื้นที่ ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสมยศ เกษสุวรรณ นายอำเภอบางซ้ายให้การต้อนรับ และนำชมผลิตภัณฑ์ชุมชน โรงงานสุรากลั่นชุมชน โฮมสเตย์ พิพิธภัณฑ์เรือไม้ไทย และการละเล่นเรือเสือก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนโรงงานสุรากลั่นชุมชนบ้านเต่าเล่า นำเสนอกิจกรรม ผลการดำเนินงานของชุมชนและนำชมกระบวนการผลิต เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563