เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือแนวทางการจัดทำงบลงทุนเพื่อเสนอของบประมาณประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำงบลงทุนเพื่อเสนอของบประมาณประจำปี 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา