เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellent Center)

นายวุฒิพงศ์ กะสินัง  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เพื่อสำรวจความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellent Center) และแนวทางการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศ ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา