เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมสรุปรายงานผลการจัดโครงการกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์

         อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานการประชุมสรุปรายงานผลการจัดโครงการกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อรายงานผลการแข่งขันกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดโครงการจากสาขาวิชา เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา