เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา