เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการอบรมหลักสูตรนักบินโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ บริษัทเอชจีโรโบติกส์ จำกัด จัดโครงการอบรมหลักสูตรนักบินโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร ให้กับเกษตรกรและบุคคลทั่วไป เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประหยัดเวลาและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค อีกทั้งยังสามารถควบคุมการผลิตได้อย่างแม่นยำและเป็นช่องทางที่นำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ โดยมี รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ คุณธาวัน อุทัยเจริญพงษ์ วิศวกรอาวุโส คุณเฉลิม จันทร์จุ่น นักบินโดรน และทีมงาน AEC Drone เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมและฝึกภาคสนาม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา