เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหัวหน้าสาขาวิชา

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานการประชุมหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อวางแผนการจัดทำงบประมาณปี 2565 พร้อมหารือแนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการสาขา เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา