เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือการทำระบบเกษตรแม่นยำ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการทำระบบเกษตรแม่นยำ ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อหารือการออกแบบฟาร์มและรูปแบบการดำเนินงานการทำระบบเกษตรแม่นยำพร้อมหารือแนวทางความร่วมมือในประเด็นอื่นๆ ร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา