เมนูหลัก
เว็บบริการ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานปรับปรุงพื้นที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงพื้นที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง โดยมีอาจารย์สาโรจน์ ยิ้มถิน หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เป็นผู้ควบคุมการดำเนินงาน เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง แปลง 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา