เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมวางแผนบริหารจัดการพื้นที่อาคาร 10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมวางแผนบริหารจัดการพื้นที่อาคาร 10 เพื่อหารือการย้ายครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สำหรับจัดเป็นห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน และร่วมวางแผนบริหารจัดการพื้นที่อาคาร 10 ในส่วนที่สาขาวิชารับผิดชอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา